Phổ biến , giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở

Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường Trung học cơ sở trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.
          Qua đó, giúp học sinh nâng cao hiểu biết, có ý thức tôn trọng, thực thi pháp luật; góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 606/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông giai đoạn 2015 – 2017.Bằng nhiều hình thức đa dạng như: truyền miệng; tài liệu; tư vấn, trợ giúp pháp lý; qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, đợt sinh hoạt công dân, nói chuyện chuyên đề, hội thi; qua hình ảnh trực quan sinh động;… ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho đối tượng là học sinh bậc Trung học cơ sở với những nội dung quan trọng sau:Thứ nhất, phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trường Trung học cơ sở cần phải phù hợp với chương trình giáo dục pháp luật chính khóa; những nội dung liên quan đến giá trị đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân như: tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội, yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, dân chủ và kỷ luật; thực hiện trật tự an toàn giao thông; quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo; trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân;…

Thứ hai, phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trường Trung học cơ sở cần tập trung những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới học sinh, như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; pháp luật về thanh thiếu niên; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm, giáo dục giới tính và phòng chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; biện pháp chăm sóc sức khỏe vị thành niên, bảo vệ môi trường; phổ biến các nội dung Luật Biển Việt Nam, về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; pháp luật về cư trú; pháp luật về lao động và việc làm; pháp luật về hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  pháp luật về lao động và an toàn lao động; Luật Phòng cháy chữa cháy; các hiểu biết nhất định về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng; các quy định pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nếp sống văn minh đô thị và quy định của chính quyền địa phương đối với học sinh trường Trung học cơ sở cư trú trên địa bàn.

Thứ ba, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục có liên quan đến học sinh trường Trung học cơ sở như: Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; các quy chế, quy định liên quan trong công tác giáo dục và đào tạo, công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội quy, quy chế quy định của nhà trường; thông tin liên quan đến chủ trương tín dụng, chế độ chính sách ưu đãi cho học sinh; những nội dung trọng tâm của năm học và các quy định khác của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thứ tư, tập trung có chiều sâu và hiệu quả các nội dung trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục chuẩn mực đạo đức công dân cho học sinh trường Trung học cơ sở.