DỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 6

DỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 6

TEST 6- English 9 Mark the letter A, B, C or D on your paper sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the…
DỀ ÔN TẬP VĂN 9 LẦN 6

DỀ ÔN TẬP VĂN 9 LẦN 6

BÀI ÔN TẬP LẦN 6. MÔN: NGỮ VĂN 9 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Gồm 8 câu, mỗi câu 0,25 điểm. Hãy chọn phương án đúng để…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 5

ĐỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 5

Name:                                                   Test for English 9( Number 5) Class:   Choose the word, which is pronounced…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 3

ĐỀ ÔN TẬP ANH 9 LẦN 3

Test for English 9 (Number 3) Full name: …………… Class: Part I : Language Focus Khoanh trßn mét ph­¬ng ¸n A,B,C hoÆc D øng víi tõ cã phÇn g¹ch ch©n ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i trong c©u. (1,0 p)