ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 5

ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 5

ENGLISH 7 : TEST 5 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ có cách phát âm khác với những từ…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 4

ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 4

NAM GIANG SECONDARY SCHOOL Name: ……………………………………. Class: …………………………………… ĐỀ ÔN TẬP LẦN 4 MÔN TIẾNG ANH 7
ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 3

ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 LẦN 3

THE  ENGLISH TEST- ENGLISH 7 ( N3) Find the word which has the different sound in the underlined part. a. breaking b. great c. steak                        d. healthy a. cycle b. bicycle c. fly                            d. skyscraper a. cycle b. licence c. vehicle                     d….