DỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 6

DỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 6

NAM GIANG SECONDARY SCHOOL               THE  ENGLISH TEST- ENGLISH 6                                                                                                            ( Number 6)                                                                          Full…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 5

ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 5

                                                     ENGLISH 6: TEST 5 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. a. theater b. thank                      …
ĐỀ ÔN TẬP VĂN 6 LẦN 5

ĐỀ ÔN TẬP VĂN 6 LẦN 5

                                 ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 (LẦN 5) Phần I: Trắc nghiệm (2đ) Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 4

ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 4

NAM GIANG SECONDARY SCHOOL               THE  ENGLISH TEST- ENGLISH 6                                                                                                            ( Number 4)                                                                          Full name: ………………..……………                                                     
ĐỀ ÔN TẬP VĂN 6 LẦN 4

ĐỀ ÔN TẬP VĂN 6 LẦN 4

ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 ( LẦN 4 )  I: Trắc nghiệm ( Khoanh tròn vào đáp án đúng) Câu 1. Câu…
ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 3

ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 LẦN 3

                                           THE  ENGLISH TEST- ENGLISH 6 Full name: ………………..……………                                                                                                                                   No 3 Mark Teacher’s remark Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. A. tiger B. wife                        C. fire                          D. wisdom A. soccer…