KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /TB-THCSTTNG

 

   Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường THCS TT Nam Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Mai Đại Cường TT KHXH Hoàn thành tốt
2 Phạm Thị Minh Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt
3 Bùi Thị Tươi Giáo viên Hoàn thành tốt
4 Phạm Huy Thiêm Giáo viên Hoàn thành tốt
5 Trần Thị Thơm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
6 Vũ Thị Dung Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
7 Nguyễn Thị Thanh Thái Giáo viên Hoàn thành tốt
8 Đoàn Thị Anh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
9 Trần Văn Quyết Giáo viên Hoàn thành tốt
10 Trịnh Thị Phương Giáo viên Hoàn thành tốt
11 Đoàn Thị Phương Thanh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
12 Vũ Trung Hiếu Giáo viên Hoàn thành tốt
13 Đoàn Xuân Nội TP KHTN Hoàn thành nhiệm vụ
14 Kiều Chúc Đam Giáo viên Hoàn thành tốt
15 Cao Thị Lành Giáo viên Hoàn thành tốt
16 Nguyễn Huệ Thoa Giáo viên Hoàn thành tốt
17 Nguyễn Thị Xuyên Giáo viên Hoàn thành tốt
18 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
19 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt
20 Đỗ Kim Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt
21 Lê Na Giáo viên Hoàn thành tốt
22 Vũ Thị Hạt Giáo viên Hoàn thành tốt
23 Hoàng Thị Minh Thu Giáo viên Hoàn thành tốt
24 Phan Văn Hội Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
25 Nguyễn Thị Sơn Giáo viên Hoàn thành tốt
26 Nguyễn Kiều Giang Giáo viên Hoàn thành tốt
27 Trần Xuân Nghĩa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
28 Tạ Văn Đài Giáo viên Hoàn thành tốt
29 Phạm Thanh Nghị Giáo viên Không hoàn thành nhiệm vụ
30 Trần Văn Đăng Giáo viên Hoàn thành tốt
31 Lương Văn Hiệp Giáo viên Hoàn thành tốt
32 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt
33 Phùng Nam Hà Giáo viên Hoàn thành tốt
34 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành tốt
35 Vũ Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt
36 Triệu Thị Chanh Giáo viên Hoàn thành tốt
37 Vũ Văn Dưỡng Giáo viên Hoàn thành tốt
38 Đoàn Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt
39 Đoàn Văn Chấn Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
40 Trần Văn Hưng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
41 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành tốt
42 Trần Thị Lan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
43 Phạm Văn Khanh Giáo viên Hoàn thành tốt
44 Vũ Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt
45 Trần Đức Mai Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
46 Đoàn Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt
47 Phạm Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt
48 Đoàn Minh Giáo viên Hoàn thành tốt
49  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
50  Nguyễn Thị Sừ Giáo viên Hoàn thành tốt
51  Đặng Thị Kim Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt
52  Trần Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
53  Vũ Thái Sơn Giáo viên Hoàn thành tốt
54  Trần Dũng Tiến Giáo viên Hoàn thành tốt
55  Lê Thị Phương Dung Giáo viên Hoàn thành tốt
56  Lê Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành tốt
57 Đỗ Mạnh Hà Giáo viên Hoàn thành tốt
58 Đinh Thị Thêu Giáo viên Hoàn thành tốt
59 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc
60 Trần Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt
61 Đỗ Thị Bích Hạnh Kế toán Hoàn thành tốt
62 Đinh Thị Yến Văn phòng Hoàn thành tốt

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tắc